Category: Informatii generale

Misiunea unei oragnizatii

August 22, 2010 | Categoria Informatii generale | Comenteaza

Misiunea unei organizaţii reprezintă raţiunea de a fi şi de a crea valoare pentru societate, determinând evoluţia organizaţiei în sensul transformării viziunii în realitate. În timp ce viziunea exprimă o stare ideală, posibilă, misiunea exprimă o evoluţie programabilă, bazată pe fapte şi date concrete despre această stare, puternic ancorată în realitatea economică, politică şi socială a firmei.
R. Lynch23 apreciază că „misiunea sintetizează în linii mari direcţiile pe care organizaţia ar trebui să le urmeze în viitor, menţionând pe scurt valorile şi raţionamentele care stau la baza acestora”. Putem spune că, misiunea unei organizaţii ne oferă o imagine de ansamblu asupra ceea ce este organizaţia respectivă şi ce vrea ea să facă pentru societate. Totodată, misiunea permite să se înţeleagă care este motivul existenţei întreprinderii permiţând identificarea principalelor produse şi servicii, a tehnologiilor
utilizate, a grupurilor ţintă de clienţi şi necesităţile acestora, a gamei de servicii şi produse pe care întreprinderea le oferă sau intenţionează să le producă, etc.
Derivată din viziunea întreprinderii, misiunea firmei este, în fapt, un produs al interacţiunii intereselor stakeholderilor interni şi externi firmei.
Misiunea trebuie să asigure armonizarea intereselor divergente uneori ale tuturor stakeholder-ilor şi să determine implicarea lor efectivă şi eficientă în activitatea firmei. Ignorarea unei categorii de stakeholderi poate atrage consecinţe nefavorabile asupra organizaţiei prin pierderea unor angajaţi valoroşi, retragerea capitalului sau sprijinului unor acţionari, etc, toate acestea determinând o prejudiciere a imaginii şi a situaţiei economice a firmei.
Formularea cu claritate şi realism a misiunii organizaţiei constituie modalitatea cea mai sigură de a obţine sprijinul şi implicarea în acţiunile firmei a diferitelor categorii de stakeholderi ai firmei. Astfel, studii efectuate în Statele Unite ale Americii în rândul celor mai performante firme din diverse domenii de activitate demonstrază faptul că rezultatele deosebite obţinute de acestea se datorează în mare parte unei misiuni clare şi realiste care determină cooperarea tuturor grupurilor de interese.
Aceleaşi studii arată că o formulare corectă a misiunii organizaţiei şi o mediatizare corespunzătoare a acesteia în rândul tuturor angajaţilor contribuie la consolidarea mediului intern al întreprinderii prin întărirea climatului organizaţional, stabilirea unei modalităţi unice de alocare a resurselor, identificarea de către fiecare salariat a direcţiei de evoluţie a întreprinderii, defalcarea rezultatelor întregii organizaţii pe unităţi strategice de afaceri, divizii, departamente, compartimente şi chiar posturi.
Totodată, formularea misiunii reprezintă punctul de pornire al demersului strategic permiţând stabilirea obiectivelor şi a strategiei globale a organizaţiei şi defalcarea lor pentru fiecare afacere, funcţiune, departament în parte.
Definirea misiunii unei organizaţii este un proces complex, de lungă durată, care are ca punct de pornire viziunea strategică a fondatorilor ajustată în funcţie de condiţiile mediului extern şi intern al întreprinderii, interesele stakeholderi-lor, cultura organizaţională a firmei, profilulpsihologic şi stilul de conducere adoptat de echipa managerială, etica în afaceri a companiei.

Management strategic CAPITOLUL 3 MISIUNEA ŞI VIZIUNEA

Articol scris de shops4you

Viziunea unei organizaţii/companii

August 22, 2010 | Categoria Informatii generale | Comenteaza

Viziunea unei organizaţii reprezintă o stare ideală proiectată în viitor şi care configurează o posibilă şi deziderabilă dezvoltare a organizaţieirespective.  Ea presupune o gândire dinamică şi capabilă care să evalueze pe termen lung şansele de dezvoltare ale organizaţiei. De cele mai multe ori, viziunea unei organizaţii redă, în linii mari, modul în care fondatorii şi-au imaginat evoluţia şi dezvoltarea afacerii, locul ei pe piaţă etc. Deşi de multe ori între viziunea creatorilor unei întreprinderi şi evoluţia ulterioară a acesteia există numeroase abateri, definirea viziunii
unei afaceri reprezintă o condiţie intrinsecă a dezvoltării oricărei organizaţii.
În condiţiile unui mediu caracterizat printr-o concurenţă crescută şi schimbări numeroase, în lipsa unei viziuni bine definite, evoluţia viitoare a organizaţiei este nesigură. Putem spune că, succesul sau chiar perpetuarea unei organizaţii care operează într-un mediu dinamic este rezultatul formulării şi a punerii în practică a viziunii fondatorilor.
Formularea viziunii întreprinderii trebuie să se bazeze pe o serie de elemente care să îi asigure succesul şi credibilitatea. Astfel, starea idealăcare se proiectează în viitor trebuie să fie înrădăcinată în prezentul organizaţiei, iar fondatorii trebuie să conştientizeze dificultăţile şi pericolele la care este supusă organizaţia. Totodată, viziunea creată trebuie să genereze o atitudine de încredere în viitor şi în posibilităţile organizaţiei de a se dezvolta în sensul transformării viziunii propuse în fapte, stimulând participarea eficientă şi creativă a întregii echipe manageriale. O viziune bună oferă posibilitatea tuturor membrilor organizaţiei să îşi identifice interesele şi deci să-şi construiască motivaţia necesară pentru transpunerea ei în aplicare, fiind împărtăşită şi acceptată de toţi membrii organizaţiei.
În formularea viziunii unei organizaţii au fost identificate două concepţii fundamentale, şi anume viziunea tradiţională şi cea convertită. În concepţia tradiţională scopul central al oricărei afaceri îl constituie maximizarea bogăţiei proprietarilor. Responsabilitatea primară a managementului superior o reprezintă promovarea intereselor proprietarilor, iar organizaţia este considerată eficace dacă reuşeşte să maxiximizeze câştigurile acţionarilor. Specific organizaţiei tradiţionale este generarea în situaţii de criză a unor comportamente oportuniste care marchează relaţiile
firmei cu alte organizaţii.
În consecinţă, ţinerea sub control a comportamentelor egoiste şi oportuniste reprezintă o funcţie de o importanţă crucială pentru organizaţie. Aceasta se reflectă în primordialitatea structurilor ierarhice, delimitările stricte ale zonelor de competenţă şi responsabilitate, promovarea diviziunii muncii, separarea experienţei şi responsabilităţilor funcţionale şi ierarhice.

Viziunea convertită sau transformată, spre deosebire de precedenta, tratează organizaţia ca fiind subordonată şi direct responsabilă „stakeholderi”-lor. „Stakeholders” este un concept care nu are un corespondent în vocabularul limbii române. În esenţă, stakeholderii desemnează categorii de persoane şi/sau organizaţii interesate direct de activitatea şi acţiunile firmei, de veniturile realizate de aceasta şi de modul de repartizare a lor. Cei mai importanţi stakeholderi sunt: managerii, salariaţii, acţionarii, furnizorii, clienţii, băncile cu care firma are relaţii, administraţia teritorială implicată, statul etc. Întrucât scopul firmei este de a satisface, la un nivel rezonabil, interesele majore ale stakeholderilor, ceea ce implică luarea în considerare a varietăţii intereselor şi necesităţilor acestora, în această abordare, o organizaţie eficace este aceea care reuşeşte îndeplinirea acestui deziderat.

Sursa : Management strategic CAPITOLUL 3 MISIUNEA ŞI VIZIUNEA

Articol scris de shops4you

© Shops 4 You Blog | Toate drepturile rezervate